MUSEUM'S PUBLICATIONS / Books“Cavidşünaslıq” 30 cilddə: I-XXX cildlər
Elmi məsləhətçi: akad. İsa Həbibbəyli
Layihənin rəhbəri: akad. Teymur Kərimli
Tətibçi-müəllif: fil.ü.e.d. Gülbəniz Babaxanlı.

Çoxcildliyə 1912-2018-ci illərdə Hüseyn Cavidin zəngin bədii irsi və şəxsiyyəti, pyeslərinin səhnə həyatı haqqında yazılmış məqalələr, resenziya, mühakimə və müzkirə mətnləri, şeirlər və s. daxil edilmişdir. Toplu dəyərli bir mənbə kimi cavidşünaslığın gələcək inkişafında yardımçı vasitə rolunu oynaya bilər.“Azərbaycan ədəbi fikri və Hüseyn Cavid” 3 cilddə: III cild
Elmi redaktorlar: akad. İsa Həbibbəyli, akad. Teymur Kərimli.
Cavidşünas alim, filologiya üzrə elmlər doktoru, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin direktoru, Əməkdar Mədəniyyət işçisi Gülbəniz Babaxanlının “Azərbaycan ədəbi fikri və Hüseyn Cavid” monoqrafiyasının III cildində dahi şair və dramaturq Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş bir sıra tədqiqatlar, publisistik yazılar geniş elmi-nəzəri təhlilə cəlb olunur, keçən əsrin, xüsusən də əllinci illərindən başlayaraq (Cavid bəraət aldıqdan sonra) günümüzədək Hüseyn Cavidin ictimai-fəlsəfi görüşləri, onun mütəfəkkir şair və dramaturq kimi özünəxas xüsusiyyətləri, ictimai-siyasi, tarixi mövzularda yazdığı əsərləri, türkçülük və turançılıqla bağlı fikirləri, qadın azadlığı uğrunda ədəbi mübarizəsi, yaradıclığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri, əsərlərinin dil və üslubu ilə bağlı aparılmış müxtəlif araşdırmalar müasir ədəbiyyatşünaslıq müstəvisində nəzərdən keçirilir.Knyaz
Tərtibçi: fil.ü.e.d Gülbəniz Babaxanlı
Redaktor: akad. Teymur Kərimli.

Kitab Əməkdar mədəniyyət işçisi, filologiya üzrə elmlər doktoru, cavidşünas alim Gülbəniz Babaxanlı tərəfindən tərtib olunaraq pyesin ilk dəfə səhnəyə qoyulmasının 90 illiyi münasibətilə nəşr olunmuşdur. “Knyaz” faciəsi (1929) Hüseyn Cavid dramaturgiyasında yeni dövrün başlanğıcıdır. Gürcüstanda vətəndaş müharibəsindən bəhs edən əsərdə yeni dövr, yeni mühit təsvir olunur. Əsərin mənfi qəhrəmanı olan Knyaz ilk pərdələrdə rahat həyat sürən, zülmkar və əhli-kef bir müstəbiddir. O, bolşevik Antonu sevən Jasmen adlı kəndli qızı zorla alır. Az sonra yaxınlaşan inqilab iğtişaşları qarşısında Knyaz aldadıb müflis edirlər. Jasmen də onu tərk edərək vətənə qayıdır və Antona qovuşur. Tərk edilən, məğlub və müflis olan Knyaz nəticədə ağlını itirir və intihar edir.
Uçurum
Tərtibçi: fil.ü.e.d Gülbəniz Babaxanlı
Redaktor: akad.Teymur Kərimli.

Kitab cavidşünas alim, filologiya üzrə elmlər doktoru Gülbəniz Babaxanlın tərəfindən tərtib olunaraq pyesin mətbuatda ilk dəfə işıq üzü görməsinin 100 illiyi münasibətilə nəşr olunmuşdur. “Uçurum” faciəsi (1919) ilə Hüseyn Cavid yaradıcılığının birinci mərhələsi başa çatır. Mövzusu Türkiyə həyatından alınmış bu əsərdə ədib süni avropalaşmanın, yad təsirlərin milli mənəviyyatla uzlaşmayan eybəcərliklərindən bəhs etmişdir.


“Timur The Lame” (five-act historical drama. For the 95 th years anniversary of the drama)
Author of the idea and preface: Gulbaniz Babakhanli
Translated and edited by: Malahat Babayeva, Nigar Babakhanova.

Böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin ingilis dilində ayrıca kitab halında nəşr olunan “Topal Teymur” tarixi dramı əsərin qələmə alınmasının 95-ci ildönümü münasibəti ilə nəşrə hazırlanıb. Nəşrin “Ön söz” və ideya müəllifi muzeyin direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi, filologiya üzrə elmlər doktoru Gülbəniz Babaxanlı, əsəri ingilis dilinə tərcümə və redaktə edənlər tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nigar Babaxanova və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Məlahət Babayevadır.


Hüseyn Cavidin natamam əsəri-Ərtoğrol Cavid
Redaktor və elmi məsləhətçi: fil.ü.e.d. Gülbəniz Babaxanlı.
Ərtoğrol Cavidin (1919-1943) 100 illik yubileyi münasibətilə işıq üzü görən “Hüseyn Cavidin natamam əsəri-Ərtoğrol Cavid” kitabı “Ərtoğrol Cavidin ömür salnaməsi” nəşrlər silsiləsinin davamıdır. Kitabda əksini tapmış dəyərli fikirlər Əməkdar incəsənət xadimi, dosent Nazim Quliyevin bir vətənpərvər ziyalı, musiqişünas, tədqiqatçı kimi istedadlı şair, bəstəkar, dramaturq, tədqiqatçı, rəssam, folklorçu Ərtoğrol Cavidin həyat və yaradıcılığına ehtiram dolu münasibətinin inikasıdır.Cavid ocağının istedadla nurlanmış övladı
Tərtibçi-müəllif: fil.ü.e.d Gülbəniz Babaxanlı.
Ərtoğrol Cavidin (1919-1943) 100 illik yubileyi münasibətilə işıq üzü görən “Cavid ocağının istedadla nurlanmış övladı” məqalələr toplusunda Ə.Cavidin çoxşaxəli irsi haqqında yazılmış məqalələr toplanmışdır. Bu kitab multidissiplinar Ərtoğrolşünaslığın başlanğıcı hesab edilə bilər və bu yöndə aparılan gələcək tədqiqatlar üçün dəyərli mənbədir. Bu toplu “Ərtoğrol Cavidin ömür salnaməsi” nəşrlər silsiləsinin davamıdır.Sözləri Hüseyn Cavidindir
Tərtibçi-müəllif: fil.ü.e.d. Gülbəniz Babaxanlı
Redaktor: Nazim Quliyev.

Azərbaycanın mütəfəkkir şairi, görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin yaradıcılıq nümunələri hər zaman tanınmış bəstəkarlarımızın müraciət ünvanı olmuş, ədibin dram əsərlərinə, ayrı-ayrı şeirlərinə bir çox musiqilər, romanslar bəstələnmiş, “Ana” mənzum dramına isə ayrıca opera həsr edilmişdir. Fikrət Əmirov, Cahangir Cahangirov, Oqtay Kazımi, Ramiz Mirişli və digər bəstəkarlarımız tərəfindən Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan”, “Xəyyam”, “Topal Teymur”, “Səyavuş” və b. əsərlərinin lirik nümunələri əsasında yaradılmış “Mənim Tanrım”, “Niyə getdin?”, “Çoban türküsü”, “Ellər ay ellər” adlı mahnılar hər zaman yüksək peşakarlığı ilə seçilən sənətkarların ifasında səsləndirilmiş, dinləyicilərin böyük rəğbətini qazanmışdır. “Sözləri Hüseyn Cavidindir” adlı bu kitab da məhz bu cür melodiyaların, yəni görkəmli şairimizin sözlərinə bəstələnmiş musiqi əsərlərinin yazılı ifadəsi – not yazılarıdır. Belə bir toplu, not-kitabı ilk dəfə ədibin ev muzeyi tərəfindən tərtib olunaraq nəşr olunub.Məmməd Cəfər. Hüseyn Cavid
Kitab Hüseyn Cavid yaradıcılığının ilk monoqrafik tədqiqatçısı, akademik Məmməd Cəfərin 1960-cı ildə çap olunmuş eyniadlı monoqrafiyasının yeni tərtibatda təkrar nəşridir. Cavidşünaslığın bir elm kimi formalaşmasında mühüm rol oynayan monoqrafiya Hüseyn Cavid yaradıcılığına müraciət edən bir çox tədqiqatçı üçün dəyərli mənbədir. Monoqrafiya akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illiyi münasibətilə AMEA Hüseyn CAvidin Ev Muzeyi tərəfindən latın qrafikası ilə nəşrə hazırlanıb.


Dədəm Qorqud belə demiş
Elmi redaktor: akademik İsa Həbibbəyli, elmi məsləhətçi: akademik Teymur Kərimli, illüstrasiyaların müəllifi xalq rəssamı, Əməkdar mədəniyyət işçisi Fəxrəddin Əli.
Kitabda Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı aforizmlər, hikmətli sözlər, müdrik kəlamlar ədəbiyyatşünas-alim, filologiya üzrə elmlər doktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Gülbəniz Babaxanlı tərəfindən seçilərək ilk dəfə olaraq Azərbaycan, ingilis və rus dillərində dərc olunmuşdur.

Hüseyn Cavid "Məmməd Cəfər"
İdeya müəllifi: akademik İsa Həbibbəyli, elmi redaktor: akademik Teymur Kərimli, tərtibçi və ön sözün müəllifi: fil.ü.e.d. Gülbəniz Babaxanlı.
Kitab Hüseyn Cavidin ilk, mükəmməl tədqiqatçısı görkəmli tənqidçi-ədəbiyyatşünas Məmməd Cəfərin 1960-cı ildə çap olunmuş eyni adlı monoqrafiyasının AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin əməkdaşları tərəfindən latın qrafikası ilə hazırlanmış ilk nəşridir. Cavidşünaslığın bir elm kimi formalaşmasında mühüm rol oynayan bu kitab, Hüseyn Cavid yaradıcılığına müraciət edən əksər tədqiqatçılar üçün etibarlı mənbədir.

“Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid” çoxcildliyinin 11, 12, 13-cü cildləri. Layihənin müəllifi və tərtibçi, filologiya elmləri doktoru Gülbəniz Babaxanlı. Bakı: Proqres, 2015.
XI cild - ““Balaman məktəbi” dərsliyi və Ərtoğrol Cavid”.
Azərbaycan musiqişünası Saleh Əbdülləlimovun musiqi məktəbləri üçün tərtib etdiyi “Balaman məktəbi” adlı dərsliyin ilk nəşridir.
Dərslik 1937-ci ildə hazırlansa da, o dövrdə ictimai-siyasi həyatımızın az qala bütün sferalarına nüfuz etmiş erməni şəbəkəsinin “səyi” nəticəsində çap olunmamış və əsərin orijinal nüsxəsi Ərtoğrol Cavidin şəxsi arxivində uzun illər mühafizə edilmişdir. Parlaq istedada və yüksək intellektə malik Ərtoğrol Cavid “Balaman məktəbi”nə rus dilində yazılmış ön sözü dilimizə tərcümə etmiş, dərsliyin tərtibi ilə əlaqəli materialların, o cümlədən iclas protokolların toplanıb-hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir.
Orijinalı Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində saxlanılan bu dərslik muzeyin əməkdaşları tərəfindən elmi və ixtisas redaktəsindən keçirilmiş, nəşrə hazırlanmış, dərslikdəri notlar müvafiq proqram təminatı vasitəsilə ilk dəfə elektronlaşdırılmış və komplektləşdirilmişdir.
XII cild - “Ərtoğrol Cavidin nota köçürdüyü xalq mahnıları”.
Xalq muğamlarının toplanması və nota salınması sahəsində böyük zəhməti olmuş Ərtoğrol Cavidin xanəndə Cabbar Bağdadbəyovun ifasında dinlədiyi “Bayatı kürd təsnifi”, “Segahın mübərriqəsi”, “Zəminxara təsnifi”, “Orta segah rəngi”, “Mirzə Hüseyn segahı” kimi muğam elementlərinin nota salınmış versiyası əks olunmuşdur. Bu cildin ikinci hissəsində isə Kazım Aslanlının topladığı və Ərtoğrol Cavidin nota aldığı Masallı xalq mahnılarına yer verilmişdir.
XIII cild - “Ərtoğrol Cavidin yarımçıq qalmış əsərləri”.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində mühafizə edilən, Ərtoğrol Cavidə məxsus bir sıra yarımçıq musiqi əsərləri toplanmışdır.


“Turan Cavid. Ömür salnaməsi”. Bakı, Proqres, 2014, 450 s.
Turan Cavid çox böyük yaradıcılıq, araşdırmaçılıq missiyası ilə kifayət qədər maraqlı və zəngin həyat yolu keçmişdir ki, bu da onun şəxsiyyəti haqqında, onun ictimai fəaliyyəti barədə xeyli sayda materialın bu kitabda toplanmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, 100-ə yaxın müxtəlif mətn, 300-dən artıq foto və sənədin yer aldığı bu nəşrdə Turan Cavidin bütün həyat və yaradıcılığına işıq salmışdır. İlk dəfədir ki, Turan Cavid haqqında bu materiallar sistemli və kompleks şəkildə toplanaraq nəşr halına gətirilmişdir.
Kitab Turan Cavidin Ümummilli lider Heydər Əliyevə yazdığı məktubla başlanır. Ulu öndər Heydər Əliyevin Turan Cavidə yubiley münasibətilə təbrik məktubu, Heydər Əliyevin Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin açılışında xatirə kitabına yazdığı ürək sözləri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Turan Cavidə təşəkkür məktubu, Turan Cavidin Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova təşəkkür məktubu, Hüseyn Cavidin xatirəsinin əbədiləşdirilməsində cənab Heydər Əliyevin rolu ilə bağlı məqalə kitabın sonrakı səhifələrində yer alır.
   Kitabın layihə müəllifi və tərtibçisi: AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin direktoru, fil.ü.e.d. Gülbəniz Babaxanlı.
   Elmi məsləhətçisi: AMEA-nın vitse prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli.
   Redaktoru: AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsininin akademik katibi, akademik Teymur Kərimli.


Gulbeniz Babakhanli. “Heydar Aliyev and Hussein Javid” (monograph). Baku, 2013.
Director of Hussein Javid’s Home Museum, Dr. Philology Gulbeniz Babakhanli’s “Heydar Aliyev and Hussein Javid” monograph was presented at the meeting on the occasion of Heydar Aliyev’s 90th anniversary, monograph’s editor is Kengerli Aybaniz Aliyeva-Kengerli.
This book of the Director of Hussein Javid’s Home Museum, Dr in Philology Gulbeniz Babakhanli deals with the Heydar Aliyev's care and attention to Hussein Javid’s heritage. Disclosure of cultural policy in the context of relations between the two titans of the great leader turns to the subject of the investigation. Book consist of two Eternity (instead of the foreword), introduction, eight chapters, photographs and a table of contents. Author, Doctor of Philological Sciences Gulbeniz Babakhanli speaks about the union of two great personalities of these two eternity. The monograph is intended for literary critics and readers.


Timuchin Afandiyev. “Hussein Javid: search for the ideal truth” Baku, 2013.
Preparing for publication and editor: Dr. Philology Gulbeniz Babakhanli.
A member of the Writers' Union, critic, literary, philological sciences, professor, Honored Art Worker Timuchin Afandiyev's work published in 1985, “Hussein Javid's World of Ideas” are presented in the re-publication of the monograph. The book deals with the problems of aesthetic drama of Javid. In monograph based on the principles of artistic romanticism of Javid and the idea of the author, in accordance with the requirements of the subject, this drama focuses more on genre and style features.

“The pathfinders of the Turkic world: M.Akif Ersoy and Hussein Javid”. Baku, 2013.
The materials of International scientific conference. May 16-18, 2013 Baku. Was collected and prepared in Design and Publishing Division of the University Caucasus and published by the Hussein Javid's Home Museum of Azerbaijan National Academy of Sciences.Hussein Javid’s work “Sheida” in 10 languages (Russian, English, German, French, Polish, Belarusian, Bulgarian, Ukrainian, Czech, Greek). Baku, 2012-2013.
The persons responsible for the publication of the book, active member of the National Academy of Sciences Kamal Abdullah, Dr. philology Gulbeniz Babakhanli.
Author of the preface: Dr. Philology Gulbeniz Babakhanli.
Editors: active member of the National Academy of Sciences Kamal Abdullah, Dr. philology Gulbeniz Babakhanli. The president of the Azerbaijan Republic to Hussein Javid's 130 anniversary on February 16, 2012, according to the decree No.2051 of Hussein Javid’s house museum, and the joint project of Baku Slavic University, “Sheida” play of the playwright in 10 languages (Russian, English, German, French, Polish, Belarusian, Bulgarian, Ukrainian, Czech, Greek) were translated and published. Ten words from every language to which it translated were written in the book of work. 4 volumes of were published in 2012, the remaining 6 edition was published in 2013. 4 volumes of book were published in 2012, the remaining 6 were published in 2013.


“The words by Hussein Javid” the album's songs. Baku, Progress, 2012.
Compiler: Dr. Philology Gulbeniz Babakhanli.
20 songs which were written on Javid's lyrics were included to “The words by Hussein Javid”.
Multivolume “Javidshunaslig” Research Collection, the tenth volume, Baku, Progress, 2012.
The articles have been published in the press in 1983 about Hussein Javid have been included to the tenth volume. The occasion of the Javid's 100th anniversary events started in 1982 and persist in the same year, the majority of the Jubilee is the nature of the materials. The researches of Mammadali Asgerov, Shamistan Mikayilov also interesting beside the researchers of Abbas Zamanov, Gulu Khalilov, Zahid Akberov, Farman Khalilov. As a source of valuable tools can play a role in the future development of Javidshunaslig.

Multivolume “Javidshunaslig” Research Collection, The ninth volume, Baku, Progress, 2012.
Hussein Javid's 100th anniversary in 1982, which coincided with the ninth volume of the great poet-dramatist Javid study materials that cover various aspects of creativity is involved in scrutiny, becoming an object of study in its rich heritage. Besides a well-known authors such as Mirza Ibragimov, Mammad Jafar, Gulam Mammadli, Abbas Zamanov, Gulu Khalilov, Elchin, in addition, a number of new signatures are found. It is also an interesting article of Musa Adilov about the literary language of Javid. As a source of valuable tools can play a role in the future development of Javidshunaslig.

Multivolume "Javidshunaslig" Research Collection, the eighth volume, Baku, Progress, 2012.
Beside the authors as Mirza Ibragimov, Gulam Mammadli, Abulfaz Ibadoglu, Zahid Akberov, Elchin from 1975-1981s, Isa Habibbeyli's first articles about Hussein Javid were published. Zahid Akberov’s Hussein Javid’s, “Sheikh Sanan” tragedy, Masud Alioglu’s “Hussein Javid’s romanticism” in-depth reviews written monograph is to serve the development of Javidshunaslig.Tamilla Takhmasib's, Maryam Alizadeh's, Jalil Vezirov's, Ilham Rahimli's and others. Articles, is worth noting that as a professional approach to Javid teather. William Shakespeare's "Othello" is compared with the Husseiin Javid's tragedy "Devil" in Ajdar Ismayiolv's research “Javid and Shakespeare”. As a source of valuable tools can play a role in the future development of Javidshunaslig. “Javid Memoirs” series of Mirza Ibragimov, Ghulam Mammadov, Shamsi Badalbayli the can did memoirs about the great master proceed. As a source of valuable tools can play a role in the future development of Javidshunaslig.Multivolume “Javidshunaslig” Research Collection, The seventh volume, Baku, Progress, 2012.
Hussein Javid creativity, period, literary atmosphere and personality, essays and articles about theater, memories, opinions have been incorporated to the seventh volume of the series. National Leader Heydar Aliyev's coming to power for the first time, which coincided with the fifth anniversary during this period of the first issue of Javid attention and care enough to be rising. The activity of critics such as Aziz Sharif, Ghulam Mammadov, Mammad Arif, Akram Jafar, Mehdi Mammadov, Yashar Karayev, Zahid Akberov, Timuchin Afandiyev in this area should be noted. As a source of valuable tools can play a role in the future development of Javidshunaslig.
Multivolume “Javidshunaslig” Research Collection, The sixth volume, Baku, Progress, 2012.
In the sixth volume of the series 1964-1970, which was published in the press, scientific, journalistic and artistic materials are included. Mirza Ibragimov, Abbas Zamanov, Mehdi Mammadov, Ali Sultanlı, an elder in the literature as well as men, along with Yashar Karayev, Abulfaz Ibadoglu, Masud Alioglu continue to search this area. Aslan Aslanov, Asif Efendiev, Zahid Akberov, Abbas Ajalov and others can be observed as the new signatures. Islam Ibragimov's article draws attention as the relapse of antijavid campaign in 30's. As a source of valuable tools can play a role in the future development of Javidshunaslig.

Multivolume "Javidshunaslig" Research Collection, The fifth volume, Baku, Progress, 2012.
The fifth volume of the collection covers 1962-1963-s an article published in the press about the work of Hussein Javid's personality, memories and opinions. Hussein Javid's poems have been published on the occasion of the 80th anniversary of the given set. The researches, as well as researchers as Mammad Jafar, Mammad Arif, Mehdi Hussein, Jafar Jafarov, Camo Jabraılbeyli, Mirza Ibragimov, Mammad Rahim, Abbas Zamanov, along with a new talented critics – Yashar Garayev, Abulfaz Ibadoglu's the first articles about the product of this period. As a source of valuable tools can play a role in the future development of Javidshunaslig.
Multivolume “Javidshunaslig” Research Collection, The fourth volume, Baku, Progress, 2012.
Writings published in the periodical press in 1956-1961s after Hussein Javid's acquittal collected in the fourth volume of Javidshunaslig. Again after an interval of 20 years creative personalities of that era began to write scientific articles, memories, anniversary labels about Hussein Javid. Among the authors Masud Valiev, Abbas Zamanov, his favorite daughter Turan Javid, Mammad Jafar, Akbar Agayev, Rasul Rza, Jafar Khandan, and many others. As a source of valuable tools can play a role in the future development of Javidshunaslig.

Multivolume “Javidshunaslig” Research Collection, The third volume, Baku, Progress, 2012.
Hussein Javid's personality and creativity on the 1930-1937s and published in articles, reviews, information, included to the third number of the book. This is the writer's life's Javidshunaslig ends in these years and 20 years after the break Javid's Javidshunaslig ever emerge. Beside a well-known literary figures as Jafar Jabbarli, I.Mirza, Ali Hussein, Ali Nazim, Hussein Mehdi, Mammad Kazim Alakbarli, Sabit Manafzadeh and beside the critics there are little known writers in literary public in this volume. Some of the articles were either unsigned or signed a secret. As a source of valuable tools it is an auxiliary tool in the future development of Javidshunaslig.
Multivolume "Javidshunaslig" Research Collections, The second volume, Baku, Progress, 2012.
Hussein Javid's personality and creativity on the 1912-1925s and published in articles, reviews, information, a few poems dedicated to the great artist were included to the second number of the book. There are little known writers beside a well-known literary figures as Ali bey Husseinzadeh, Aziz Sharif, Hanafi Zeynalli, Mustafa Guliyev, Ali Nazim, Yusif Vazir Chamanzaminli, Amin Abid, Jabbar Afandizadeh, among authors of materials. Some of the articles were either unsigned or signed a secret. As a source of valuable tools can play a role in the future development of Javidshunaslig.

Multivolume "Javidshunaslig" Research Collection, the first volume, Baku, Progress, 2012.
Husseyin Javid's personality and creativity on the 1912-1925 and published in articles, reviews, information, and discussion of the judicial texts, poems and so on., were included to the first number of the book. Among the authors has been recognized literature figures as Mohammed Hadi, Kantamir, M.S.Kirmanshahlı, Ibrahim Khalil, Ali Nazim, Kazimoglu (Seyid Hussein), Mustafa Guliyev, Abdulla Shaig some of the articles were either unsigned or signed a secret. As a source of valuable tools can play a role in the future development of Javidshunaslig.

“Azerbaijan non-material cultural heritage and Artogrol Javid” multivolumenous. Baku, Chashyoglu, 2011.
Compiler:
Gulbeniz Babakhanli.
Editor: Teymur Karimli.
"Azerbaijan non-material cultural heritage and Artogrol Javid" multivolumenous in 10 volumes: “The traditions and Artogrol Javid” called volumes I-Karabakh, Guba, Ganja, Khizi, Basarkechar, Baku, Sheki, Derbent, Masalli, 1939-40th places of the ethnographic materials collected in wedding and funeral traditions, folk songs, as well as, statements reflected. All of these materials Artogrol Javid compact, deep, meaningful scientific conclusions have been published with them. “Azerbaijani classical music, texts and Artogrol Javid” the second volume of classical music, texts and commentaries written by Jabbar Qaryaghdi and Suleyman Mansurov and Artogrol Javid collected separately by each of the text were included in the analysis. “Epics of Azerbaijan and Artogrol Javid” was included in editions of volumes III, IV, V, VI, VII, VIII. In 1938-41s collected from different regions of Azerbaijan by A.Javid, H.Isgenderov, H.Alizadeh and C.Jahanbakhsh tales and legends that Artogrol Javid has been written about the scientific opinions. Note that some writing Epics themselves have pegs. At the same time, Asad minstrel, minstrel Mirza and information about the activity in 1937 under the leadership of Professor Bulbul minstrel art forms to learn and a few minutes into the meeting has been called to take note ashug. “Azerbaijan Ashug Creativity and Artogrol Javid" covers IX, X volumes. In XI volumes, especially those materials collected works of Veli Molla Juma and Miskinli Artogrol Javid, Hummat Alizadeh has been written by the scientific opinions. In volume X Ashug Alasgar and his poetic works and the works of folk from around the Artogrol Javid was given scientific opinions.


Hussein Javid and Abdulla Shaig “Literature classes”. Baku, Chashyoglu, 2010.
This publication was authored by Hussein Javid and A.Shaig in 1919, the publishing house published “Literature classes’ the re-publication of the textbook transphonoliteration ancient alphabet to the Latin alphabet. The manual collection of literature, theory of knowledge, it reflects then students are given the necessary information in a compact form. Thus, the book is valuable resource for both new artists who began to write and play the role of management.
Transliteration, introduction, dictionary: Dr. Philology Gulbeniz Babakhanli.
Editors: Dr. Philology Gulshan Aliyeva, active member of Azerbaijan National Academy of Sciences Teymur Karimli.
Gulbeniz Babakhanli. “The idea of the Azerbaijan literary and Hussein Javid”. Baku, 2010.
Doctor of Philological Sciences, Hussein Javid’s Home Museum director Gulbeniz Babakhanli’s this monograph dedicated to the great poet transforms the object of scientific analysis of articles and monographs in the last years of the twentieth century until our times, covering a period from the time when this great Hussein Javid, its personality, creativity, clarifies the relationship. Such an idea is approved, Javidshunaslig already become one of the important branches of scientific literature.
Scientific editors: Isa Habibbayli active member of Azerbaijan National Academy of Sciences, aktiv member of Azerbaijan National Academy of Sciences Teymur Karimli.
H.Javid “Lame Teymur”. Baku, Science, 2010.
The book “Lame Teymur” was published on the occasion of the 85th anniversary of the writing of drama.
Compiler and author of the preface: Dr. Philology Gulbeniz Babakhanli.
Editor: Teymur Karimli corresponding member of ANAS.“Javid’s wisdom” selected aphorisms. Baku, Science, 2010.
Miniature book.

Hussein Javid complete collection of aphorisms on the basis of the latest edition of the five-volume edition of the poet of humanity, fairness, justice, patriotism, women, love and wise words, and the words on the covers of various human relationships.
The authors: Gulbeniz Babakhanli and Irada TuliyevaANAS Hussein Javid’s Home Museum obtained important results in 2009. Composer, researcher, poet, artist Artogrol Javid’s 90th anniversary musical compositions in the archives of the museum's, gathered together for the first multimedia disks (CD and DVD) was developed.
Compilers: Dr. Philology G. Babakhanli, F.Ibrahimqızı.
Composer's “Leylanin vesfi”, “Seninle olaydim”, “Sevgili yar gelmish idi”, “Eshg olsun”, “Poem” (for violin and piano), “9 variations” (for piano), “Birds”, a collection of works were collected in the disks. One of the rare recordings on CD is A. Javid’s piano playing. This is the beginning of the 40s acting Conservatory at the time worked at the Council for Scientific Research on Musical, Artogrol Javid composed Turkmen poet Kamine the “Parable of Leila” a song he recorded the piano and dancing.“Hussein Javid's Home Museum". Baku, 2009
Compiler:
S.Ahmadli
Scientific Editor: Dr. Philology Jalal Gasimov
Editor: Dr. Philology G. Babakhanli.
The book is about the history of Hussein Javid’s Home Museum, the National Leader Heydar Aliyev's invaluable services in the field of protection and promotion of heritage, Turan Javid Heyder Aliyev meeting at the opening ceremony of the museum, the museum's activities in recent years, reflected in the exhibits about the history of the data.
“Javid’s wisdom” (selected aphorisms). Baku, Science, 2008.
Hussein Javid complete collection of aphorisms on the basis of the latest edition of the five-volume edition of the poet of humanity, fairness, justice, patriotism, women, love and wise words, and the words on the covers of various human relationships.
The authors of book are Gulbeniz Babakhanli and Irada Tuliyeva.G.Babakhanli. “The arsenal of poetic word” (monograph). Baku, Science, 2008.
Most difficult periods in English literature from the 20-50s of the last century epic poem appeared, at the same time, Hussein Javid’s “Azer” poem explores sources in this book.


“Hussein Javid, works in 5 volumes”. Baku, Science, 2007.
Five volumes of books prepared by Turan Javid Hussein Javid's a more elegant design with a revised amendment was published overlooked errors.
Compiled by: Turan Javid
Editor: Teymur Karimli
Foreword: Gulbeniz Babakhanli, Teymur Karimli“Love is the greatest religion”, Baku, 2007.
Selected poems of H.Javid were included to this book in Azerbaijani and in French. Hussein Javid's poems for the first time, was translated into French and presented in the form of the book.
The author of the preface: Dr. Philology Gulbeniz Babakhanli
Compiler and translator: Nigar Babakhanova Editor: Fransua Andriö


“Hussein Javid: life and art destiny” bibliography. Baku, Science, 2006.
Important dates of Hussein Javid's life and creativity, edition of the works of the artist, list of materials written about him are collected in this book.
Editors: Gulbeniz Babakhanli, Aybaniz Aliyeva-Kengerli
Prepared: Farida Ibrahimgizi
Compilers: Nurana Asadullayeva, Arzu Ismailova, Zuleycha Teyyubova.

“Hussein Javid. Works”. Baku, 2005.
“Former days” (Tbilisi, 1913), “Bahar shebnemleri” (Baku, 1917), series of poems, and the poem “Azer” were included to the first volume of works. In the poems the poet philosopher is going to streamline the violated rules, whose creativity consist of searching of beauty in person, nature and in world. Thus, only a broad philosophical sense of the word art of this great painter in search of beauty and the beauty of the swinging light to the end of the trail is easy to understand. Along the plays “Mother”, “Maral” and “Sheida” from the first dramas of literature tragedies “Sheikh Sanan”, “The abyss” was included to the second volume. Volume the Master of the III book, was a scene from masterpieces of the world literature, played with big skill legendary Devil the copy from “Devil” of the tragedy, life in Istanbul there was the subject “Afet”, an image of his genius found expression in its shining “Prophet” and the copy of demos of military department “Lame Teymur” the drama was included in. The verse tragedies “Knyaz” (1928-1929) and “Sayavush” (1933) were included to the fourth volume of book of the master thinker. The dramas “Khayyam” (1935) and “The Devil's Revenge” (1936-1937) were included to the last fifth volume. A collection of articles and letters of master were collected in this volume. At the end of their works by the great master “Don't touch spelling!” compliance record of the texts studied in language and style protected.“Hussein Javid. Works”. Baku, 2002
“Bahar shebnemleri” a collection of poems, “Devil” and “Prophet” plays which were written by author in several years were included to the book which were given to readers in honor of 120th anniversary of the great thinker Hussein Javid. The purpose of the book is the simplications, eliminated distortions and errors made in previous editions, tried for protection of language and style.